งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ปีการศึกษา 2559


โครงการอบรมครูคณิตศาสตร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน


การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2560


ธัญรัตน์นิทรรศ 2560


การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2561